Všeobecné obchodné podmienky
I.
Základné ustanovenia
1.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
CARFAX Slovakia s.r.o.
IČO: 46682856
DIČ: 2023544050
Nie je platca DPH
so sídlom:
Liptovská 1221/6
Bratislava
82109
zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81570/B
kontaktné údaje:
email: terracottafresh@gmail.com
www.terracottafresh.sk
(ďalej len „predávajúci“)
2.Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.terracottafresh.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
3.Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
II. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

4. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás informovať o ďalšom termíne dodania. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný hneď po odoslaní objednávky na stránke.
III. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky je možné najneskôr do 12 hodín od odoslania objednávky, objednávky sa ním považuje za zrušenú. Storno je možné poslať výlučne e-mailom. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

IV. SPÔSOB PLATBY

Platbu je možné vykonať prevodom na účet, ktorého číslo dostanete pri potvrdení objednávky. Platbu je rovnako možné vykonať aj prostredníctvom dobierky cez Slovenskú poštu. Túto službu si hradí Kupujúci sám, podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Platba je možná aj cez platobnú bránu, ktorej obchodné podmienky sú uvedené samostatne v záhlaví tejto www stránky.

V. SPÔSOB DORUČENIA A CENNÍK DOPRAVY v rámci SR

Všetky zásielky sú sledované, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Tovar je možné Kupujúcemu doručiť nasledovnými spôsobmi:
• Slovenskou poštou
• Prostredníctvom služby zásielkovňa.sk
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí.
Pri doručovaní objednávok do Českej republiky doručovanie prebieha prostredníctvom služby zásielkovna.cz
V rámci SR je objednávku možné vyzdvihnúť aj na adrese Šintavská 26, Bratislava, predajňa ŠETRNE.

VI. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

V prípade hlinených výrobkov, ktoré sú vyhotovené ručne, platí, že v prípade dvoch rovnakých výrobkov nikdy nejde o presnú kópiu, drobné odchýlky v tvare, veľkosti či štruktúre preto nie sú závadou ani dôvodom na reklamáciu. Reklamácia a záruka sa v tomto prípade vzťahuje len na technologické prevedenie, poškodenie, roztrhnutie, nedodanie. Nie je možné reklamovať finálny výrobok, ktorý bol predtým riadne a dokázateľne schválený Kupujúcim. Pri ich používaní je dôležité riadiť sa pokynmi na správne používanie, ktoré sú vždy súčasťou balenia. Výrobca nezodpovedá za výrobky, ktoré boli použité nesprávnym spôsobom a nepreberá zodpovednosť za kvalitu výrobkov pri nesplnení tejto podmienky.


VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
Právo na odstúpenie od zmluvy Kupujúci nemá, v prípade zmlúv:
• na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
• na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
VII. REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v týchto obchodných podmienkach.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ e-shopu, CARFAX Slovakia s.r.o., IČO: 46682856, DIČ: 2023544050, Nie je platca DPH
so sídlom: Liptovská 1221/6, Bratislava 82109, spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.
Základné ustanovenia
1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je CARFAX Slovakia s.r.o., IČO: 46682856, DIČ: 2023544050, Nie je platca DPH
so sídlom: Liptovská 1221/6, Bratislava 82109 (ďalej len „Správca“);
2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: terracottafresh@gmail.com
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov
1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.terracottafresh.sk.;
2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;
3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov
Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:
1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.terracottafresh.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;
2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;
4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov
1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov
Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.
Subdodávateľmi správcu sú:
• Sashe.sk (systém e-shopu);
• zasielkovna.sk (doručovacia služba)
• Šetrne ekodrogéria (osobné vyzdvihnutie objednávok z eshopu)
• CARFAX Slovakia s.r.o. (administrácia objednávok z eshopu)
• Slovenská pošta (doručovacia služba);
• Google Analytics (analýza webových stránok);

Práva kupujúceho
Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:
1. Na prístup k svojim osobným údajom;
2. Na opravu osobných údajov;
3. Na vymazanie osobných údajov;
4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;
5. Na prenositeľnosť údajov;
6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: terracottafresh@gmail.com;
7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov
1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;
2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia
1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.terracottafresh.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma;
2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;
3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá a Obchodné podmienky vstupujú do platnosti [1.2.2021]